Start SZKOŁA

Standardy szkolenia KDP/CMAS

KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ PTTK

PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKÓW KDP PTTK

Warszawa, 2006 r.

PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKÓW KDP PTTK

© Copyright for Komisja Działalności Podwodnej PTTK

Warszawa 2006

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca:

Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, p. 25

tel./fax: 022 826 35 74, 022 826 22 51 w. 115, 119

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Spis treści

1. Wstęp

2. Symbole i oznaczenia

3. Szkolenie wstępne KDP/CMAS (O)

4. Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

5. Płetwonurek KDP/CMAS * (P1)

6. Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2)

7. Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3)

8. Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4)

9. Tabela ekwiwalentów wyszkolenia innych organizacji nurkowych

10. Ogólne zasady weryfikacji stopni wyszkolenia uzyskanych w innych organizacjach nurkowych

11. Weryfikacja stopni innych organizacji nurkowychna stopnie KDP/CMAS - wytyczne

 

„Program Szkolenia Płetwonurków KDP PTTK” wprowadza się do realizacji w klubach płetwonurków, centrach nurkowych

i innych jednostkach organizacyjnych zarejestrowanych w Komisji Działalności Podwodnej PTTK z dniem 1.01.2006 r.

 

Stanisław CHOMENTOWSKI

Wiceprzewodniczący KDP PTTK ds. Szkolenia

 

Wiesław WACHOWSKI

Przewodniczący KDP PTTK

 

1.     WSTĘP

 

• Program Szkolenia Płetwonurków KDP PTTK zgodny jest z wymaganiami Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej CMAS (CMAS Diver and Instructor Standards & Requirements – ver. 9-2002), a stopnie płetwonurkowe KDP/CMAS równoważne są stopniom CMAS na podstawie decyzji Komitetu Technicznego CMAS z 1997 r.

• Program Szkolenia Płetwonurków KDP PTTK zgodny został zatwierdzony do realizacji przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej i Sportu decyzją CSRS/020-139/03/JJ z dnia 15 kwietnia 2003 r.

• Wymagania określone programem szkolenia KDP PTTK odpowiadają lub przewyższają wymagania

określone normami PN-EN: 14413-1, 14413-2, 14413-3, 14467.

• Szkolenie według Programu Szkolenia KDP PTTK mogą prowadzić wyłącznie Instruktorzy Rekreacji

w specjalności płetwonurkowanie posiadający stopień Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS oraz ważne

uprawnienia do szkolenia wydane przez Komisję Działalności Podwodnej PTTK.

• Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach praktycznych określonych Programem Szkolenia KDP PTTK

muszą posiadać orzeczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania płetwonurkowania wydane zgodnie

z obowiązującymi przepisami krajowymi.

 

2. SYMBOLE I OZNACZENIA

 

Stopnie instruktorskie i płetwonurkowe KDP/CMAS

• Szkolenie wstępne KDP/CMAS

O

• Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS

PM 1, PM 2, PM 3

• Płetwonurek KDP/CMAS*,**,***,****

P 1, P 2, P 3, P 4

• Instruktor KDP/CMAS*, **, ***

M 1, M 2, M 3

 

Oznaczenia w programach szkolenia

A P B

A T B

A P/T B

A - poziom kursu 1, 2, 3

B - numer tematu 1, 2,..............

P - szkolenie praktyczne

T - szkolenie teoretyczne

P/T - szkolenie praktyczno-teoretyczne

 

3.     SZKOLENIE WSTĘPNE KDP/CMAS (O)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 10 lat,

Pisemne oświadczenie o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),

Umiejętność pływania na dystansie 100 m (sprawdzian).

 

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (60 ÷ 90 min) i zajęcia praktyczne (75 ÷ 120 min) w basenie lub wodach otwartych, w tym 1 nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15 ÷ 25 minut.

 

Kadra kursu:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS.

 

Uczestnik otrzymuje:

Dyplom Ukończenia Szkolenia Wstępnego KDP/CMAS.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Czas szkolenia

T1 Ogólne wiadomości o nurkowaniu 30 ÷ 60 min

T2 Elementarne zasady techniki nurkowania 30 min

Łącznie: 60 ÷ 90 min

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Czas szkolenia

P1 Posługiwanie się sprzętem nurkowym 20 ÷ 30 min

P2 Umowne znaki nurkowe CMAS 10 ÷ 20 min

P3 Oddychanie z aparatu powietrznego 15 ÷ 25 min

P4 Nurkowanie z instruktorem na głębokość do 5 m 15 ÷ 25 min

P5 Podsumowanie szkolenia praktycznego 15 ÷ 20 min

Łącznie: 75 ÷ 120 min

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

1. Skrócona historia nurkowania.

2. Płetwonurkowanie jako forma rekreacji i turystyki w Polsce i na świecie.

 

T1 OGÓLNE WIADOMOŚCI O NURKOWANIU

3. Komisja Działalności Podwodnej PTTK, system szkolenia, kluby i centra nurkowe.

 

T2 ELEMENTARNE ZASADY TECHNIKI NURKOWANIA

1. Pływalność płetwonurka oraz metody jej kontrolowania na powierzchni i pod wodą.

2. Skutki oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego na ciało płetwonurka i wynikające z tego zasady bezpiecznego postępowania w czasie nurkowania.

 

T3 PODSUMOWANIE SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

1. Omówienie wykonanego nurkowania.

2. System stopni wyszkolenia KDP/CMAS, rola i znaczenie międzynarodowych certyfikatów KDP/CMAS.

3. Praktyczne rady w zakresie zakupu lub wypożyczenia sprzętu oraz kosztów szkolenia.

4. Znaczenie wyboru bezpiecznych warunków szkolenia (tzn. miejsca szkolenia, instruktora z ważnymi

uprawnieniami, wyposażenia ośrodka szkolenia, ubezpieczenia, itp.)

5. Ogólne omówienie zakresu szkolenia na stopień P1, praktyczne możliwości odbycia szkolenia – najbliższe

terminy, miejsca, badania lekarskie, itp.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

P1 POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM NURKOWYM

1. Nauka pływania i zanurzania się w sprzęcie podstawowym (maska, płetwy, rurka oddechowa, opróżnianie

maski z wody).

2. Prawidłowe założenie całego sprzętu nurkowego (skafander, kamizelka ratowniczo-wypornościowa, aparat oddechowy, pas balastowy) oraz ćwiczenia na brzegu podstawowych czynności posługiwania się sprzętem.

 

P2 UMOWNE ZNAKI NURKOWE CMAS

1. Prezentacja najważniejszych umownych znaków nurkowych CMAS, zasady ich używania, ćwiczenia praktyczne w ich stosowaniu.

 

P3 ODDYCHANIE Z APARATU POWIETRZNEGO

 

P4 NURKOWANIE Z INSTRUKTOREM NA GŁĘBOKOŚĆ DO 5 M

1. Oddychanie z aparatu w pozycji stojącej, kucznej, klęczącej i siedzącej na głębokości 1,5 m.

2. Wyjmowanie i wkładanie ustnika automatu oddechowego w różnych pozycjach.

3. Praktyczna obsługa kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

1. Wyważenie się do pływalności zerowej na głębokości 1,5 ÷ 2,0 m, przepłynięcie w poziomie na tej

głębokości 25 ÷ 50 metrów w towarzystwie instruktora, a następnie zanurzenie się z nim na głębokość

ok. 5 m.

2. Wypłynięcie na powierzchnię, napełnienie kamizelki i powrót po powierzchni do miejsca rozpoczęcia

nurkowania. 

4.     PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS (PM)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub włsanym rodzicem (opiekunem prawnym) na małych głębokościach.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

wiek :

10-11 lat – (kurs na stopień brązowy – PM/1)

12 lat – (kurs na stopień srebrny – PM/2)

13 lat – (kurs na stopień złoty – PM/3)

zaświadczenie lekarskie,

umiejętność pływania.

 

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne - od 8 godzin do 17 godzin (w zależności od rodzaju kursu).

W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

4 nurkowania do głębokości 5 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),

4 nurkowania do głębokości 7 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),

4 nurkowania do głębokości 10 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).

 

Uprawnienia:

Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach

Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnych innej organizacji do głębokości:

stopień brązowy: do 5 m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych,

stopień srebrny: do 7 m w wodach otwartych,

stopień złoty: do 10 m w wodach otwartych.

 

Kadra kursu:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS.

Stosunek instruktor/kursanci w czasie zajęć pod wodą 1:1

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia

(w zależności od zakresu szkolenia) oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Stopień brązowy

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

Liczba godzin

1TP1 Wprowadzenie do płetwonurkowania 1

1TP2 Obsługa sprzętu podstawowego 3

1TP3 Pierwsze nurkowanie w aparacie powietrznym 1

1TP4 Podstawy techniki płetwonurkowania 3

Łącznie: 8 godzin

 

Stopień srebrny

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

Liczba godzin

2TP1 Doskonalenie indywidualnej techniki nurkowania 3

2TP2 Nurkowanie z partnerem 1

Łącznie: 4 godziny

 

Stopień złoty

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

Liczba godzin

3TP1 Przygotowanie do nurkowania z jednostki pływającej 1

3TP2 Nurkowanie z jednostki pływającej 2

3TP3 Podstawowa znajomość hydrologii, flory i fauny 2

Łącznie: 5 godzin

 

Zasady realizacji programu szkolenia

w poszczególnych grupach wiekowych:

PM/1 (stopień brązowy, wiek 10-11 lat):

8 godzin zajęć wg programu PM/1

PM/2 (stopień srebrny, wiek 12 lat):

program PM/2 (4 godziny zajęć) - gdy kursant posiada stopień PM/1,

programy: PM/1 (8 godzin zajęć) + PM/2 (4 godziny zajęć).

PM/3 (stopień złoty, wiek 13 lat):

program PM/3 (5 godzin zajęć) - gdy kursant posiada stopień PM/2,

programy: PM/1 (8 godzin zajęć) + PM/2 (4 godziny zajęć) - gdy kursant posiada stopień PM/1,

programy: PM/1 (8 godzin zajęć) + PM/2 (4 godziny zajęć) + PM/3 (5 godzin zajęć) - gdy kursant nie posiada żadnego stopnia PM.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE STOPIEŃ BRĄZOWY (PM/1)

1. Pogadanka na temat płetwonurkowania zachęcająca dzieci do udziału w zajęciach.

2. Zasady zachowania się na basenie.

3. Podstawowe znaki umowne CMAS.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas skoków, zanurzania i wynurzania się.

 

1TP1 WPROWADZENIE DO PŁETWONURKOWANIA 

1TP2 OBSŁUGA SPRZĘTU PODSTAWOWEGO

1. Omówienie funkcji sprzętu podstawowego oraz zasad jego użytkowania.

2. Nauka zakładania i zdejmowania sprzętu podstawowego na powierzchni.

3. Wchodzenie i wychodzenie w sprzęcie podstawowym na brzeg basenu.

4. Pływanie po powierzchni.

5. Opróżnianie maski z wody.

6. Sposoby zanurzania się.

7. Nurkowanie w głąb i na dystans.

8. Skoki do wody.

 

1TP3 PIERWSZE NURKOWANIE W APARACIE POWIETRZNYM

1. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie automatu do butli, sprawdzenie działania aparatu powietrznego (ciśnienie, praca automatu).

2. Wejście do wody i pływanie po powierzchni w kompletnym sprzęcie płetwonurka.

3. Znajomość sposobów wyrównywania ciśnienia w uszach i masce oraz zasad prawidłowego wynurzania się na powierzchnię.

4. Nauka oddychania z automatu, oddychanie w różnych pozycjach, sprawdzanie i regulacja pływalności.

5. Wynurzenie na powierzchnię i wyjście z wody po drabince.

 

1TP4 PODSTAWY TECHNIKI PŁETWONURKOWANIA

1. Nauka zanurzania się pod powierzchnię wody.

2. Nauka pływania pod wodą i poruszania się we wszystkich kierunkach.

3. Utrzymywanie pływalności „zerowej”.

4. Wyjęcie z ust automatu i jego ponowne użycie.

5. Nauka oddychania z „oktopusa” instruktora.

6. Opróżnianie maski z wody.

7. Prędkość wynurzania.

 

GRY I ZABAWY PODWODNE

1. Po zakończeniu kursu można przeprowadzać zabawy mające na celu wykształcenie umiejętności dokładnego opisania nurkowania, przeżyć i doznań dziecka.

2. Zaleca się stosowanie gier i zabaw podwodnych polegających np. na poszukiwaniu i wydobywaniu przedmiotów z dna basenu.

 

STOPIEŃ SREBRNY (PM/2)

 

2TP1 DOSKONALENIE INDYWIDUALNEJ TECHNIKI NURKOWANIA

1. Powtórzenie i doskonalenie ćwiczeń z zakresu stopnia brązowego.

2. Pływanie po powierzchni w kompletnym sprzęcie płetwonurka.

3. Nauka nurkowania w skafandrze, pasie balastowym i kamizelce ratowniczo-wypornościowej.

4. Napełnianie kamizelki ratowniczo-wypornościowej na powierzchni ustami i za pomocą inflatora.

5. Utrzymanie nakazanej głębokości i kierunku podczas pływania pod wodą.

6. Obsługa kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

 

2TP2 NURKOWANIE Z PARTNEREM

1. Poprawne pływanie po powierzchni wody parami z oddechem pobieranym z jednej rurki oddechowej.

2. Pływanie pod wodą z partnerem.

3. Oddychanie z partnerem z jednego automatu.

4. Wymiana znaków pomiędzy partnerami.

5. Wzajemna asekuracja podczas wchodzenia i wychodzenia z wody.

 

STOPIEŃ ZŁOTY (PM/3)

 

3TP1 PRZYGOTOWANIE DO NURKOWANIA Z JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

1. Znajomość flag używanych w nurkowaniu.

2. Zasady zachowania się na pokładzie jednostki pływającej.

3. Skok do wody z przewrotem na plecy.

4. Podanie aparatu i samodzielne wejście na łódź.

5. Wejście po trapie nurkowym w płetwach.

 

3TP2 NURKOWANIE Z JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

1. Polecenia i znaki umowne CMAS.

2. Wchodzenie do wody i zanurzanie się.

3. Pływanie parami i w grupie po powierzchni wody.

4. Nurkowanie z jednostki pływającej w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania.

 

3TP3 PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ HYDROLOGII, FLORY I FAUNY

1. Podstawowe pojęcia i zjawiska hydrologiczne.

2. Opis napotkanych okazów fauny i flory.

 

5.     PŁETWONUREK KDP/CMAS * (P1)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie

sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem

o takich samych kwalifikacjach.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 14 lat

Umiejętność pływania w poprawny sposób (sprawdzian)

Złoty stopień Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (PM) – szkolenie wg programu P1 bis

 

Przebieg szkolenia (3 warianty):

Wykłady (16 godzin) i zajęcia praktyczne (24 godziny) obejmujące co najmniej 3 nurkowania do 5 m, 3 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania na głębokość 10 m – 15 m i 2 nurkowania na głębokość 20 m, - w tym 1 nurkowanie nocne – łącznie minimum 2 godziny pod wodą.

Warianty:

I) - Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych

II) - Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych

III) - Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8

nurkowań w wodach otwartych czas trwania całego kursu nie może przekraczać dwóch miesięcy

 

Kadra kursu:

Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1)

Stosunek instruktor / kursanci 1 : 6

 

Płetwonurek KDP/CMAS* ma prawo:

nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych

kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),

nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby

z kwalifikacjami płetwonurka.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1) (*)

 

Wariant I

Kurs stacjonarny

Szkolenie – 5 dni, 10 nurkowań o łącznym czasie minimum 2 godziny, w tym 1 nurkowanie nocne.

Wariant II

Kurs weekendowy:

Szkolenie – 3 weekendy po 2 pełne dni, 10 nurkowań o łącznym czasie minimum 2 godziny, w tym 1 nurkowanie nocne.

Okres realizacji programu – nie dłuższy niż 2 miesiące.

Program szkolenie realizowany przez tych samych instruktorów.

Wariant III

Szkolenie na pływalni i wodach otwartych

Zajęcia 1P1, 1P2 oraz 1P6 zrealizowane na pływalni.

8 nurkowań w wodach otwartych o czasie łącznym minimum 2 godziny, w tym 1 nurkowanie nocne.

Okres realizacji kursu na wodach otwartych nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

Program szkolenia realizowany przez tych samych instruktorów

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Liczba godzin

1T1 Spotkanie organizacyjne 1

1T2 Podstawy fizyki nurkowania 2

1T3 Podstawy fizjologii nurkowania 1

1T4 Urazy i choroby nurkowe 2

1T5 Sprzęt i wyposażenie płetwonurka 2

1T6 Technika i bezpieczeństwo nurkowania 2

1T7 Ratownictwo nurkowe 2

1T8 Środowisko wodne 3

1TE Egzamin, zakończenie kursu 1

Łącznie: 16 godzin

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1P1 Ćwiczenia w sprzęcie podstawowym

1P2 Ćwiczenia do głębokości 5 m w sprzęcie powietrznym – 3 nurkowania

1P3 Ćwiczenia na głębokości ok. 10 m – 3 nurkowania

1P4 Ćwiczenia na głębokości ok. 15 m – 2 nurkowania

1P5 Ćwiczenia na głębokości 20 m – 2 nurkowania

1P6 Ratownictwo nurkowe

Łącznie: 24 godziny

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

1. Cel i zadania kursu, sprawy organizacyjne.

2. Płetwonurkowanie w Polsce i na świecie.

3. KDP PTTK – struktura organizacyjna, cele i formy działalności.

4. CMAS - struktura organizacyjna, cele i formy działalności.

5. Struktura stopni nurkowych – uprawnienia.

6. Dokumenty płetwonurka.

 

1T2 PODSTAWY FIZYKI NURKOWANIA

1. Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, absolutne, prawo Pascala, jednostki ciśnienia.

2. Pływalność ciał – prawo Archimedesa.

3. Ciśnienie a objętość – zależności – prawo Boyle’a-Mariotte’a (obliczanie zapasu gazu).

4. Podstawy optyki i akustyki podwodnej.

 

1T3 PODSTAWY FIZJOLOGII NURKOWANIA

1. Podstawowe układy fizjologiczne człowieka – opis.

2. Wymiana gazowa – rola poszczególnych składników czynnika oddechowego.

3. Wpływ ciśnienia i temperatury na organizm nurka.

 

1T4 URAZY I CHOROBY NURKOWE

1. Nurkowanie z zatrzymanym oddechem.

2. Uraz ciśnieniowy płuc, zatok, ucha, zęba, oka, twarzy – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza

pomoc.

3. Hipotermia, wyczerpanie, przegrzanie – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

 

1T5 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE PŁETWONURKA

1. Maska, rurka oddechowa, płetwy – przeznaczenie, budowa, rodzaje.

2. Skafander mokry – ochrona termiczno-mechaniczna.

3. Pas balastowy – funkcja, rodzaje.

4. Aparat powietrzny – budowa i przeznaczenie.

5. Automat oddechowy – zasada działania.

6. Butle i zawory – budowa i eksploatacja.

7. Kamizelka ratunkowo-wypornościowa – budowa, funkcja, rodzaje.

8. Sprzęt dodatkowy – zegarek, głębokościomierz, komputer nurkowy, nóż, bojka sygnalizacyjna, itp.

9. Konserwacja i przechowywanie sprzętu.

 

1T6 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa nurkowania.

2. Asekuracja w nurkowaniu – zasada nurkowania parami.

3. Znaki CMAS.

4. Przygotowanie do nurkowania i kontrola sprzętu.

5. Sposoby wejścia do wody, zasady wyważania się w skafandrze mokrym, podstawowe sposoby zanurzania

się, technika pływania w płetwach, utrzymanie właściwej pozycji ciała w zależności od fazy nurkowania, technika oddychania z automatu oddechowego, utrzymanie pływalności zerowej, kontrola prędkości wynurzania się, przystanek bezpieczeństwa.

6. Tabele dekompresyjne.

7. Planowanie nurkowania.

8. Droga ewakuacyjna.

9. Dokumenty nurkowania.

 

1T7 RATOWNICTWO NURKOWE

1. Rozpoznawanie zagrożeń – zapobieganie.

2. Techniki ratownicze w wodzie.

3. Oddychanie z „oktopusa” w wodzie.

4. Oddychanie dwóch nurków z jednego automatu oddechowego.

5. Podstawowe sposoby autoratownictwa w typowych sytuacjach awaryjnych.

6. Czynności ratownicze na powierzchni:

a. dopłynięcie do ofiary i jej uchwycenie

b. metody holowania

c. wydobycie na brzeg

7. Czynności reanimacyjne na brzegu.

8. Komora dekompresyjna w ratowaniu płetwonurków.

 

1T8 ŚRODOWISKO WODNE

1. Podstawowe wiadomości o rzekach, jeziorach i morzach.

2. Życie w wodach śródlądowych i morskich.

3. Ochrona środowiska wodnego.

4. Wybór miejsca nurkowania.

 

1TE EGZAMIN, ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Sprawdzian końcowy – test.

2. Podwyższanie kwalifikacji – kursy specjalistyczne, nurkowania stażowe.

3. Rola klubu w działalności rekreacyjno-turystycznej KDP PTTK.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

1P1 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE PODSTAWOWYM

1. Posługiwanie się sprzętem podstawowym.

2. Zrzucanie pasa balastowego – na brzegu i w wodzie.

3. Kontrola pływalności w skafandrze, pasie balastowym i w sprzęcie podstawowym.

4. Pływanie po powierzchni wody w sprzęcie podstawowym.

5. Opróżnianie maski z wody.

6. Sposoby wejścia do wody w sprzęcie podstawowym.

7. Sposoby zanurzania się.

8. Pływanie na dystansie 10-20 m pod wodą.

9. Nurkowanie z zatrzymanym oddechem na głębokość 5 m.

10. Przepłynięcie 500 m po powierzchni wody w sprzęcie podstawowym, skafandrze, pasie i z nożem nurkowym.

 

1P2 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE POWIETRZNYM – GŁĘBOKOŚĆ DO 5 M

1. Poprawne założenie i zdjęcie sprzętu nurkowego na powierzchni.

2. Sposoby wejścia i wyjścia z wody w pełnym sprzęcie nurkowym.

3. Pływanie po powierzchni wody w pełnym sprzęcie nurkowym zo oddechem naprzemiennym z automatu oddechowego i rurki oddechowej.

4. Oddychanie z automatu oddechowego pod wodą.

5. Wyjęcie i włożenie ustnika automatu oddechowego pod wodą.

6. Opróżnienie maski z wody.

7. Poszukiwanie ustnika automatu oddechowego i manometru.

8. Oddychanie z partnerem z jednego automatu oddechowego.

9. Posługiwanie się kamizelką ratunkowo-wypornościową.

10. Uzyskiwanie pływalności zerowej.

 

1P3 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE POWIETRZNYM – GŁĘBOKOŚĆ ok. 10 M

1. Opróżnianie maski z wody.

2. Kontrola pływalności.

3. Oddychanie z „oktopusa”.

4. Oddychanie z partnerem z jednego automatu oddechowego.

5. Kontrola prędkości wynurzania się.

6. Nadawanie i odbieranie znaków CMAS.

 

1P4 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE POWIETRZNYM – GŁĘBOKOŚĆ ok. 15 M

1. Opróżnianie maski z wody.

2. Kontrola pływalności.

3. Oddychanie z „oktopusa”.

4. Oddychanie z partnerem z jednego automatu oddechowego.

5. Kontrola prędkości wynurzania się.

6. Nadawanie i odbieranie znaków CMAS.

 

1P5 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE POWIETRZNYM – GŁĘBOKOŚĆ 20 M

1. Opróżnianie maski z wody.

2. Kontrola pływalności.

3. Oddychanie z „oktopusa”.

4. Oddychanie z partnerem z jednego automatu oddechowego.

5. Kontrola prędkości wynurzania się.

6. Nadawanie i odbieranie znaków CMAS.

 

1P6 RATOWNICTWO NURKOWE

1. Czynności ratownicze na powierzchni.

a. dopłynięcie do ofiary i uchwycenie jej

b. metody holowania

c. wyciągnięcie poszkodowanego na jednostkę, wydobycie na brzeg

2. Czynności ratownicze na brzegu.

3. Oddychanie z „wzbudzonego” automatu na głębokości 2 ÷ 3 m.

 

PŁETWONUREK KDP/CMAS * (P1) Program Bis

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu posiadający Złoty Stopień Płetwonurka Młodzieżowego (PM/1) zdobywa dodatkową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 14 lat,

Stopień złoty płetwonurka młodzieżowego i wykonane min. 6 nurkowań na wodach otwartych.

 

Przebieg szkolenia (3 warianty):

Wykłady (9 godzin) i zajęcia praktyczne (12 godzin) obejmujące co najmniej 2 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania

na głębokość 10 m ÷ 15 m i 2 nurkowania na głębokość 20 m – w tym 1 nurkowanie nocne – łącznie minimum 1,5 godziny pod wodą.

 

Warianty:

I) - Kurs stacjonarny: 3 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych

II) - Kurs weekendowy: 2 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych

 

Kadra kursu:

Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1)

Stosunek instruktor / kursanci 1 : 6

 

Płetwonurek KDP/CMAS* ma prawo nurkować:

do głębokości 20 m w parze z osobą pełnoletnią o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS,

do głębokości 10 m z bojką – samodzielnie lub w parze, pod nadzorem osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).

(*)

 

Wariant I

Kurs stacjonarny

Szkolenie – 3 dni, 6 nurkowań o łącznym czasie minimum 1,5 godziny, w tym 1 nurkowanie nocne.

Wariant II

Kurs weekendowy:

Szkolenie – 2 sesje po 2 pełne dni, 6 nurkowań o łącznym czasie minimum 1,5 godziny, w tym 1 nurkowanie nocne.

Okres realizacji programu nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Program szkolenia realizowany przez tych samych instruktorów.

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Liczba godzin

1T1 Spotkanie organizacyjne 0,5

1T2 Podstawy fizyki nurkowania 1

1T3 Podstawy fizjologii nurkowania 1

1T4 Urazy i choroby nurkowe 1

1T5 Sprzęt i wyposażenie płetwonurka 1

1T6 Technika i bezpieczeństwo nurkowania 1

1T7 Ratownictwo nurkowe 1

1T8 Środowisko wodne 2

1TE Egzamin, zakończenie kursu 0,5

Łącznie: 9 godzin

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1P3 Ćwiczenia na głębokości ok. 10 m – 3 nurkowania

1P4 Ćwiczenia na głębokości ok. 15 m – 2 nurkowania

1P5 Ćwiczenia na głębokości 20 m – 2 nurkowania

1P6 Ratownictwo nurkowe

Łącznie: 12 godzin

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

1. KDP PTTK – struktura organizacyjna, cele i formy działalności.

2. CMAS – struktura organizacyjna, cele i formy działalności.

3. Struktura stopni nurkowych – uprawnienia, dokumenty.

 

1T2 PODSTAWY FIZYKI NURKOWANIA

1. Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, absolutne, prawo Pascala, jednostki ciśnienia.

2. Ciśnienie a objętość – zależności – prawo Boyle’a-Mariotte’a (obliczanie zapasu gazu).

 

1T3 PODSTAWY FIZJOLOGII NURKOWANIA

1. Podstawowe układy fizjologiczne człowieka – opis

2. Wymiana gazowa – rola poszczególnych składników czynnika oddechowego.

3. Wpływ ciśnienia i temperatury na organizm nurka.

 

1T4 URAZY I CHOROBY NURKOWE

1. Nurkowanie z zatrzymanym oddechem.

2. Urazy ciśnieniowe – powtórzenie.

3. Hipotermia, wyczerpanie, przegrzanie – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

 

1T5 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE PŁETWONURKA

1. Automat oddechowy – zasada działania.

2. Butle i zawory – budowa i eksploatacja.

3. Kamizelka ratunkowo-wypornościowa – budowa, funkcja, rodzaje.

4. Sprzęt dodatkowy – zegarek, głębokościomierz, komputer nurkowy, nóż, bojka sygnalizacyjna, itp.

5. Konserwacja i przechowywanie sprzętu.

 

1T6 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

1. Znaki CMAS – powtórzenie.

2. Tabele dekompresyjne.

3. Planowanie nurkowania.

4. Droga ewakuacyjna.

5. Dokumenty nurkowania.

 

1T7 RATOWNICTWO NURKOWE

1. Rozpoznawanie zagrożeń – zapobieganie.

2. Podstawowe sposoby samoratownictwa w typowych sytuacjach awaryjnych.

3. Czynności ratownicze na powierzchni:

a. dopłynięcie do ofiary i jej uchwycenie

b. metody holowania

c. wydobycie na brzeg

4. Czynności reanimacyjne na brzegu.

5. Komora dekompresyjna w ratowaniu płetwonurków.

 

1T8 ŚRODOWISKO WODNE

1. Podstawowe wiadomości o rzekach, jeziorach i morzach.

2. Życie w wodach śródlądowych i morskich.

3. Ochrona środowiska wodnego.

4. Wybór miejsca nurkowania.

 

1TE EGZAMIN, ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Sprawdzian końcowy – test.

2. Podwyższanie kwalifikacji – kursy specjalistyczne, nurkowania stażowe.

 

1P3 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE POWIETRZNYM – GŁĘBOKOŚĆ ok. 10 M

1. Opróżnianie maski z wody.

2. Kontrola pływalności.

3. Oddychanie z „oktopusa”.

4. Oddychanie z partnerem z jednego automatu oddechowego.

5. Kontrola prędkości wynurzania się.

6. Nadawanie i odbieranie znaków CMAS.

 

1P4 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE POWIETRZNYM – GŁĘBOKOŚĆ ok. 15 M

1. Opróżnianie maski z wody.

2. Kontrola pływalności.

3. Oddychanie z „oktopusa”.

4. Oddychanie z partnerem z jednego automatu oddechowego.

5. Kontrola prędkości wynurzania się.

6. Nadawanie i odbieranie znaków CMAS.

 

1P5 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE POWIETRZNYM – GŁĘBOKOŚĆ 20 M

1. Opróżnianie maski z wody.

2. Kontrola pływalności.

3. Oddychanie z „oktopusa”.

4. Oddychanie z partnerem z jednego automatu oddechowego.

5. Kontrola prędkości wynurzania się.

6. Nadawanie i odbieranie znaków CMAS.

 

1P6 RATOWNICTWO NURKOWE

1. Czynności ratownicze na powierzchni:

a. dopłynięcie do ofiary i uchwycenie jej,

b. metody holowania,

c. wyciągnięcie poszkodowanego na jednostkę,

wydobycie na brzeg,

d. wydobycie na brzeg.

2. Czynności ratownicze na brzegu.

3. Oddychanie ze „wzbudzonego” automatu na głębokości

2 m ÷ 3 m.

 

6.     PŁETWONUREK KDP/CMAS ** (P2)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie

w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem w zakresie dużych głębokości.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 16 lat,

Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji,

Od chwili uzyskania stopnia płetwonurka KDP/CMAS* (P1), wykonane potwierdzone 20 nurkowań stażowych, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10 m ÷ 20 m.

 

Przebieg szkolenia:

Wykłady (15 godzin) i zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych obejmujące 15 nurkowań

na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań na głębokość 20 m, 2 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m, łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

 

Warianty:

I) Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.

II) Kurs weekendowy – 4 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych.

 

Kadra kursu:

Kierownik Szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2),

Stosunek instruktor / kursanci 1 : 6.

 

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:

nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),

nurkować do głębokości 40 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby o wyższych kwalifikacjach

KDP/CMAS (lub wyższych kwalifikacjach innych organizacji).

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Liczba godzin

2T1 Fizyka nurkowania 2

2T2 Choroby i urazy w nurkowaniu 2

2T3 Ratownictwo nurkowe 2

2T4 Technika i bezpieczeństwo nurkowania 3

2T5 Sprzęt nurkowy 2

2T6 Hydrologia 2

2T7 Historia nurkowania 1

2TE Egzamin i zakończenie kursu 1

Łącznie: 15 godzin

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

2P1 Nawigacja podwodna

2P2 Nurkowanie nocne

2P3 Posługiwanie się kołowrotkiem i boją dekompresyjną

2P4 Poszukiwanie i wydobywanie małych przedmiotów

2P5 Wynurzanie się z głębokości 20 m oddychając z partnerem z jednego automatu oddechowego

2P6 Ratownictwo

2P7 Wynurzenie z głębokości 20 m z wyjętym ustnikiem

2P8 Wynurzenie z głębokości 20 m bez płetw

2P9 Nurkowanie na głębokość 30 m

2P10 Nurkowanie na głębokość 40 m

2PE Sprawdzian sprawności fizycznej

Łącznie: 36 godzin

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

2T1 FIZYKA NURKOWANIA

1. Powtórzenie wiadomości z kursu P1.

2. Skład powietrza – prawo Daltona.

3. Rozpuszczalność gazów w cieczach (prawo Henry`ego)

4. Zależność pomiędzy ciśnieniem a temperaturą (prawo Charlesa).

5. Fizyczne podstawy działania automatu oddechowego (prawo Bernoulliego, efekt Venturiego, efekt Joule`a-Thompsona).

6. Podstawy hydrodynamiki (siła oporu w wodzie).

 

2T2 CHOROBY I URAZY W NURKOWANIU

1. Powtórzenie wiadomości z kursu P1.

2. Hipoksja – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

3. Zatrucie tlenem – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

4. Zatrucie azotem – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

5. Zatrucie spalinami, oparami oleju – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

6. Choroba dekompresyjna – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

 

2T3 RATOWNICTWO NURKOWE

1. Czynności ratownicze na powierzchni wody:

a. dopłynięcie do ofiary i jej uchwycenie,

b. metody holowania,

c. wyciągnięcie poszkodowanego na jednostkę,

d. wydobycie na brzeg.

2. Czynności ratownicze pod wodą:

a. wynurzenie się oddychając z partnerem z jednego automatu oddechowego,

b. wydobywanie poszkodowanego płetwonurka (przytomnego i nieprzytomnego) na powierzchnię.

3. Reanimacja i zasady podawania tlenu.

4. Transport do szpitala i komory dekompresyjnej.

 

2T4 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

1. Przygotowanie planu nurkowania (miejsce wejścia, głębokość, czas, asekuracja, procedury awaryjne).

2. Zapas i zużycie powietrza – przykłady i obliczenia.

3. Profilaktyka choroby dekompresyjnej, czynniki zwiększające ryzyko.

4. Tabele dekompresyjne – planowanie nurkowań powtarzalnych.

5. Nurkowania górskie – dekompresja.

6. Podróż samolotem po nurkowaniu.

7. Zasady korzystania z komputerów nurkowych.

8. Nurkowanie głębokie – dobór i konfiguracja sprzętu, trening i adaptacja, dobór grupy nurkowej.

9. Technika posługiwania się bojką dekompresyjną i kołowrotkiem.

10. Poszukiwanie i wydobywanie małych przedmiotów.

11. Nawigacja podwodna.

12. Organizacja nurkowań nocnych.

 

2T5 SPRZĘT NURKOWY

1. Automaty oddechowe – przegląd rozwiązań konstrukcyjnych,

analiza parametrów pracy.

2. Butle i zawory odcinające.

3. Alternatywne źródła powietrza.

4. Kamizelki ratunkowo-wypornościowe, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, przeznaczenie.

5. Bojki dekompresyjne, kołowrotki, sprzęt alarmowy i sygnalizacyjny.

6. Oświetlenie podwodne.

 

2T6 HYDROLOGIA

1. Zjawiska termiczne, dynamiczne (prądy, pływy, falowanie), optyczne i akustyczne w wodach morskich i śródlądowych.

2. Charakterystyka zbiorników i cieków śródlądowych oraz strefy brzegowej mórz i oceanów.

3. Ekologia wód.

 

2T7 HISTORIA NURKOWANIA

1. Geneza i rozwój nurkowania na świecie.

2. Sprzęt nurkowy.

3. Medycyna podwodna.

4. Historia nurkowania w Polsce.

 

2TE EGZAMIN I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Sprawdzian końcowy – test.

2. Możliwości podwyższania kwalifikacji – kursy specjalistyczne, nurkowania stażowe – terminy, wymagania.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

2P1 NAWIGACJA PODWODNA

1. Pływanie pod wodą według zadanego namiaru.

2. Nawigacja po trasie trójkąta i kwadratu.

 

2P2 NURKOWANIE NOCNE

1. Porozumiewanie się za pomocą znaków CMAS i sygnałów świetlnych.

 

2P3 POSŁUGIWANIE SIĘ KOŁOWROTKIEM I BOJĄ DEKOMPRESYJNĄ

 

2P4 POSZUKIWANIE I WYDOBYWANIE MAŁYCH PRZEDMIOTÓW

1. Oznakowanie terenu poszukiwań.

2. Wybór techniki poszukiwań.

3. Przygotowanie wyposażenia.

4. Wybór techniki wydobywania.

5. Wydobycie obiektu na brzeg lub przeniesienie go w wyznaczone miejsce.

6. Bezpieczeństwo podczas prac wydobywczych.

 

2P5 WYNURZENIE SIĘ Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M ODDYCHAJĄC Z PARTNEREM Z JEDNEGO AUTOMATU ODDECHOWEGO

 

2P6 WYDOBYWANIE NIEPRZYTOMNEGO PŁETWONURKA Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

1. Wydobywanie bez użycia kamizelki ratunkowo-wypornościowej.

2. Wydobywanie z wykorzystaniem kamizelki ratunkowo-wypornościowej ratującego.

3. Wydobywanie z wykorzystaniem kamizelki ratunkowo-wypornościowej ratowanego.

 

2P7 WYNURZENIE Z WYJĘTYM USTNIKIEM Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

 

2P8 WYNURZENIE BEZ PŁETW Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

 

2P9 WYKONANIE 2 NURKOWAŃ NA GŁĘBOKOŚĆ 30 M

 

2P10 WYKONANIE 2 NURKOWAŃ NA GŁĘBOKOŚĆ 40 M

 

2PE SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Przepłynięcie w pełnym sprzęcie nurkowym dystans 1000 m po powierzchni w czasie poniżej 50 minut.

Zanurzenie z zatrzymanym oddechem w sprzęcie podstawowym na głębokość 7 m.

 

7.     PŁETWONUREK KDP/CMAS *** (P3)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie

grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 18 lat

Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS ** (P2) lub równoważnego stopnia w innej organizacji

Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** wykonanie co najmniej 40 potwierdzonych nurkowań stażowych na głębokość 10 m ÷ 40 m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30 m ÷ 40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.

Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania I pomocy (PP)

Ukończenie 3 dowolnych szkoleń specjalistycznych z niżej podanego wykazu:

– nurkowanie w suchych skafandrach (SS1)

– nurkowanie podlodowe (PL1)

– nurkowanie morsko-wrakowe (WM1)

– nurkowanie jaskiniowe (PJ1)

– fotografia podwodna (PF1)

– wideofilmowanie podwodne (PWF)

– nurkowanie nitroksowe (PN1)

– nurkowanie w aparatach SCR (PR)

– I pomoc tlenowa DAN

– archeologia podwodna (PA1)

– przygotowanie mieszanin oddechowych (GB1)

Uprawnienia do prowadzenia małych jednostek pływających o napędzie mechanicznym.

 

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych

obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m, – łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

 

Kadra kursu:

Kierownik Szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS*** (M3) lub upoważniony Instruktor płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2),

Instruktorzy KDP/CMAS,

Stosunek instruktor /kursanci 1 : 4.

 

Płetwonurek KDP/CMAS*** ma prawo:

Nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50 m,

Kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS**(P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka

KDP/CMAS *** (P3).

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Liczba godzin

3T1 Prawne aspekty nurkowania 2

3T2 Kierowanie zespołem płetwonurków 2

3T3 Ratownictwo nurkowe 2

3T4 Fizyka nurkowania 2

3T5 Fizjopatologia nurkowania 2

3T6 Sprzęt nurkowy 2

3T7 Hydrologia wód śródlądowych i morskich 2

3T8 Nurkowania nietypowe – seminarium 2

3TE Egzamin teoretyczny i zakończenie kursu 1

Łącznie: 17 godzin

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

3P1 Obsługa sprężarki

3P2 Ratownictwo podwodne

3P3 Ratownictwo powierzchniowe

3P4 Nurkowanie głębokie

3P5 Kierowanie zespołem płetwonurków pod wodą

3PE Sprawdzian sprawności fizycznej

Łącznie: 36 godzin

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

3T1 PRAWNE ASPEKTY NURKOWANIA

1. Prawne aspekty uprawiania nurkowania.

2. Odpowiedzialność prawna kierownika nurkowania.

3. Dokumentacja nurkowań.

4. Ubezpieczenia w nurkowaniu.

 

3T2 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW

1. Psychologiczne aspekty nurkowania – stres, kontrola emocji, kierowanie grupą.

2. Planowanie nurkowań.

3. Kierowanie zespołem płetwonurków pod wodą.

4. Odprawa.

 

3T3 RATOWNICTWO NURKOWE – SEMINARIUM

1. Przypomnienie wiadomości z zakresu kursów na stopień P1 i P2.

2. Autoratownictwo:

– wynurzanie się z wyjętym ustnikiem,

– wynurzanie się w sytuacji utraty kontroli pływalności,

– uwalnianie się z sieci i lin.

3. Wydobycie osłabionego lub nieprzytomnego płetwonurka na łódź, ponton i na brzeg:

– bez użycia kamizelek ratunkowo-wypornościowych,

– za pomocą kamizelki ratowanego,

– za pomocą kamizelki ratownika.

4. Postępowanie w wypadku braku powietrza.

5. Droga ewakuacyjna.

 

3T4 FIZYKA NURKOWANIA – SEMINARIUM

1. Wybrane zagadnienia.

 

3T5 FIZJOPATOLOGIA NURKOWANIA – SEMINARIUM

1. Wybrane zagadnienia.

 

3T6 SPRZĘT DO NURKOWANIA – SEMINARIUM

1. Wybrane zagadnienia.

 

3T7 HYDROLOGIA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH – SEMINARIUM

1. Wybrane zagadnienia.

 

3T8 NURKOWANIA NIETYPOWE – SEMINARIUM

1. Nurkowanie na wysokości.

2. Nurkowania głębokie.

3. Nurkowanie pod lodem i w przestrzeniach zamkniętych.

4. Nurkowanie w prądzie wodnym i wodach pływowych.

5. Nurkowania z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych.

 

3TE EGZAMIN TEORETYCZNY I ZAKOŃCZENIE KURSU

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

3P1 OBSŁUGA SPRĘŻARKI

1. Budowa i zasada działania.

2. Obsługa sprężarki.

 

3P2 RATOWNICTWO PODWODNE

1. Wypłynięcie z głębokości 30 m do głębokości 5 m

bez korzystania z automatu oddechowego.

 

3P3 RATOWNICTWO POWIERZCHNIOWE

1. Akcja ratownicza – skok do wody, dopłynięcie, wydobycie manekina z głębokości 5 m, holowanie 200 m, wydobycie, ułożenie na brzegu, reanimacja.

 

3P4 NURKOWANIA GŁĘBOKIE

1. Wykonanie minimum dwóch nurkowań dekompresyjnych na głębokość 50 m.

 

3P5 KIEROWANIE GRUPĄ PŁETWONURKÓW POD WODĄ

1. Kierowanie minimum 2 nurkowaniami z udziałem płetwonurków ze stopniami P1.

2. Kierowanie minimum 2 nurkowaniami z udziałem płetwonurków ze stopniami P2.

3. Kierowanie 1 nurkowaniem nocnym.

2. Wypłynięcie z partnerem z głębokości 30 m do głębokości 5 m przy wykorzystaniu jednego automatu

oddechowego.

3. Wydobycie płetwonurka z głębokości 15 m bez użycia kamizelki ratunkowo-wypornościowej.

4. Wydobycie płetwonurka przy użyciu jego kamizelki ratunkowo-wypornościowej z głębokości 30 m do

głębokości 5 metrów.

5. Wydobycie płetwonurka z głębokości 30 m przy użyciu swojej kamizelki ratunkowo-wypornościowej.

 

3PE SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Przepłynięcie w pełnym sprzęcie nurkowym dystans 1500 m po powierzchni w czasie poniżej 60 minut.

Zanurzenie się z zatrzymanym oddechem w sprzęcie podstawowym na głębokość 12 m.

 

8.     PŁETWONUREK KDP/CMAS **** (P4)

 

Warunki dopuszczające do kwalifikacji:

Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS *** (P3),

Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS *** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych.

 

Zasady kwalifikacji:

Kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS **** (P4) nadawane są na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej

KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.

Wiceprzewodniczący KDP ds. Szkolenia,

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS*** (M3) upoważniony przez KDP.

 

Uprawnienia:

Organizowanie i nadzorowanie nie szkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub o wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze)

 

Komisja Kwalifikacyjna:

Kierowanie zespołem Płetwonurków KDP/CMAS *** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.

 

Po nadaniu stopnia kandydat otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS **** (P4).

 

9.     TABELA EKWIWALENTÓW WYSZKOLENIA INNYCH ORGANIZACJI NURKOWYCH

 

KDP/CMAS

LOK

PZPł

PADI*

SSI*

IANTD*

SDI*

EN*

"0"

-

-

Discover Scuba Diving

-

-

-

-

PM

Klasa zapoznaw-cza

Poziom zapoznaw-czy

IOWD

IOWD

IOWD

Scuba Diver (program młodzieżowy)

-

-

-

-

OWD

-

-

-

Level 1
"Supervised Diver"
EN 14153-1

P-1

Klasa III

Poziom podsta-wowy

AOWD

OWD

OWD

Scuba Diver (Program podsta-wowy)

Level 2
"Autonomous Diver"
EN 14153-2

P-2

Klasa II

Poziom średni

Rescue Diver

AOWD

AOWD

Advanced Scuba Diver

-

P-3

Klasa I

Poziom wyższy

Divemaster

Dive Control Specialist

Dive Master

Dive Master

Level 3
"Dive Leader"
EN 14153-3

P-4

-

-

-

-

-

Master Diver

-

 

1. Posiadacze stopni płetwonurkowych mogą nie mieć wykonanych nurkowań w zakresie maksymalnych głębokości dopuszczalnych w systemach certyfikacyjnych innych organizacjach.

2. W przypadku nurkowania osób posiadających stopnie różnych organizacji maksymalna głębokość wspólnego zanurzenia nie może przekraczać najmniejszej maksymalnej głębokości osiągniętej kiedykolwiek przez każdą z osób uczestniczących w tym nurkowaniu.

 

10. OGÓLNE ZASADY WERYFIKACJI STOPNI WYSZKOLENIA UZYSKANYCH W INNYCH  ORGANIZACJACH NURKOWYCH

 

Osoby, które uzyskały kwalifikacje w innych organizacjach nurkowych w kraju i zagranicą, mogą ubiegać się o nadanie równoważnych stopni KDP/CMAS na drodze weryfikacji posiadanych stopni.

Prawo do weryfikowania stopni uzyskanych w innych organizacjach mają:

- Komisja Działalności Podwodnej PTTK (wszystkie stopnie);

- kluby, centra lub inne jednostki zarejestrowane w KDP PTTK (do stopnia P2 włącznie oraz stopnie specjalistyczne w uzgodnieniu z KDP PTTK).

Zweryfikowana osoba musi zostać zarejestrowana w jednostce weryfikującej i otrzymać Książkę Płetwonurka KDP PTTK oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.

Koszty ewentualnych szkoleń uzupełniających, rejestracji oraz wszystkich wymaganych dokumentów pokrywa

osoba poddająca się weryfikacji.

Osoby zweryfikowane przez KDP PTTK rejestrowane są w Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK.

Stopnie Płetwonurka CMAS* (P1) i CMAS** (P2) wydane przez federacje narodowe należące do Komitetu Technicznego CMAS są przepisywane do Książki Płetwonurka KDP przez instruktora KDP/CMAS w klubie – aktualny wykaz federacji narodowych znajduje się na stronie internetowej www.cmas.org

Stopnie Płetwonurka CMAS*** (P3) wydane przez federacje narodowe należące do CMAS są potwierdzane

i wpisywane w KDP PTTK.

Wszelkie stopnie Płetwonurka CMAS uzyskane w bazach CDC CMAS - (Ośrodki Nurkowe Stowarzyszone

z CMAS ) są weryfikowane w KDP PTTK.

Stopnie płetwonurkowe innych organizacji są weryfikowane do stopnia P2 włącznie w klubie KDP przez instruktora KDP/CMAS – w oparciu o „Wytyczne (str. 61) KDP w sprawie weryfikacji stopni innych organizacji

nurkowych” (zał. nr 1a).

Weryfikacja wszystkich stopni płetwonurkowych innych organizacji na stopień P3 prowadzona jest wyłącznie w KDP PTTK.

Płetwonurkowe stopnie i uprawnienia specjalistyczne innych organizacji (takie jak np. suche skafandry, nurkowania mieszankowe, podlodowe, wrakowe i inne) mogą być weryfikowane klubie są przez instruktora KDP/CMAS z uprawnieniami specjalistycznymi w uzgodnieniu z KDP PTTK.

Wszelkie krajowe i zagraniczne nurkowe kwalifikacje zawodowe i wojskowe weryfikowane są wyłącznie

przez KDP PTTK.

Wszelkie stopnie instruktorskie innych organizacji weryfikowane są wyłącznie przez KDP PTTK.

 

11. WERYFIKACJA STOPNI INNYCH ORGANIZACJI NURKOWYCH NA STOPNIE KDP/CMAS - WYTYCZNE

 

1. Osoba ubiegająca się o dany stopień KDP/CMAS powinna posiadać równoważny stopień innej organizacji

zgodnie z Tabelą Ekwiwalentów.

2. Osoba ubiegająca się o stopień KDP/CMAS powinna przedstawić rejestr nurkowań stażowych poświadczonych

przez instruktora lub płetwonurka o kwalifikacjach równoważnych P3, wykonanych w trakcie kursu i po jego zakończeniu. Łączna liczba wykonanych nurkowań i zakres głębokości powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 5 niniejszych wytycznych.

3. Osoby posiadające stopnie innych organizacji o niższych kwalifikacjach mogą ubiegać się o weryfikację po odbyciu szkolenia uzupełniającego w zakresie programu i wymaganych tym programem głębokości.

4. Jednostka przeprowadzająca weryfikację zobowiązana jest przekazać weryfikowanej osobie podstawową

wiedzę o KDP PTTK i CMAS z zakresu podstaw prawnych działalności, struktury organizacyjnej i systemu szkolenia.

5. Liczba niezbędnych potwierdzonych nurkowań stażowych oraz zakres ich głębokości wymaganych przy weryfikacji na stopnie KDP/CMAS:

 

Weryfikacja na P1

Należy mieć wykonane w wodach otwartych:

3 nurkowania do głębokości 5 m,

3 nurkowania w zakresie głębokości 5 m ÷ 10 m,

2 nurkowania w zakresie głębokości 10 m ÷ 15 m,

2 nurkowania na głębokość 20 m.

Łącznie: 10 nurkowań (*), w tym jedno nurkowanie nocne.

(*) Dopuszcza się wykonanie 2 nurkowań (do 5 m) w basenie pływackim.

 

Weryfikacja na P2

Po uzyskaniu stopnia P1 lub stopnia równoważnego innej organizacji należy wykonać w wodach otwartych:

25 nurkowań, w tym 15 w zakresie głębokości 10 m ÷ 18 m,

6 nurkowań na głębokość 20 m,

2 nurkowania na głębokość 30 m,

2 nurkowania na głębokość 40 m.

Łącznie: 35 nurkowań.

 

Weryfikacja na P3

Po uzyskaniu stopnia P2 lub stopnia równoważnego innej organizacji należy wykonać w wodach otwartych:

25 nurkowań w zakresie głębokości 10 m ÷ 30 m,

28 nurkowań w zakresie głębokości 30 m ÷ 40 m,

z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach,

2 nurkowania na głębokość 50 m.

Łącznie: 55 nurkowań.

Uwaga:

Osoby ubiegające się o stopień P3 muszą mieć ukończony kurs patofizjologii nurkowania i pierwszej pomocy (PP) oraz 3 szkolenia specjalistyczne.